Účty

1. Školné, faktury, sponzorské dary, plavání, školky v přírodě atd.

 • 0170756329 / 0800
 • 1.000,- Kč / za měsíc /od září 2023/

2. Stravné

 • 35-0170756329 / 0800
 • dle rozpisu od paní hospodářky

Při platbě školného a stravného uvádějte vedle variabilního symbolu vašeho dítěte do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

3. Divadla v MŠ

 • 0170756329 / 0800
 • 1.000,- Kč / za školní rok /od září 2023/

Při platbě příspěvku na divadla uvádějte vedle variabilního symbolu dítěte do zprávy pro příjemce – „jméno dítěte + DIVADLA“.

________________________________________________________________________________

Úplata za předškolní vzdělávání

 • Dle vyhlášky 14/2005 Sb. a § 123 odst. 2 školského zákona  vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
 • Dle vyhlášky 14/2005 Sb. za školku neplatí zákonní zástupci dětí, kteří pobírají sociální příplatek dle § 20 – 22 zákona 117/1995 Sb ve znění pozdějších předpisů a prokáží toto ředitelce školy. Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, v kterém plátce nárok na osvobození prokáže.
 • Pokud je školka mimo provoz (červenec, srpen apod.), poplatek se úměrně sníží. Vyúčtování přeplatků se provádí jednou ročně, po ukončení školního roku.
 • Za dobu nepřítomnosti dítěte (např. nemoc, dovolená s rodiči,…) se poplatek nevrací.
 • Úplata za předškolní vzdělávání: 1 000,-Kč
 • Splatnost – k 25. dni předchozího měsíce (tzn. platba předem)
 • Věk dítěte se posuzuje podle věku, kterého žák dosáhne v daném školním roce.

Úplata za školní stravování („stravné“)

 • Splatnost – k 25. dni předchozího měsíce (tzn. platba předem)
 • MŠ žáci 3-6 let: 52 Kč/den,
 • MŠ žáci 7 a více let: 66 Kč/den