špionáž, oči, zvláštní, dohled, Soukromí, monitorování, hodinky, sledování, pronásledování, pozorovatel, pozorování | Pikist

Celkové vize MŠ

V duchu našeho hesla: „Proletíme celý svět, prozkoumáme všechno hned“, děláme s dětmi pestrou paletu činností. V duchu Jana Amose Komenského, který v díle Všeobecná porada o nápravě věcí lidských označil pansofii, vševědu, jako cestu k nápravě současného konfliktního světa. Děti seznamuje s rozmanitými lidskými činnostmi, bez jednostranné specializace. Mateřská škola jako poslední místo vzdělávacího systému, kde můžeme zkusit dělat vše, bez vnějšího tlaku na nutnost se specializovat na konkrétní činnost.

Naše paní učitelky s dětmi zpívají, hrají na hudební nástroje, výtvarničí – malují, kreslí, stříhají, lepí, vytrhávají. Učíme se šít. Společně vaříme a pečeme, modelujeme z keramické hlíny a vypalujeme v peci. Učíme se pracovat v dílně, zahradničit na školních záhonech venkovních či ve skleníku. Učíme se dopravní předpisy a jezdíme na dopravním hřišti. Sklízíme ovoce na školní zahradě, lisujeme ovocné šťávy, pečeme si buřty na našem ohništi či vaříme v kotlíku. Hodně sportujeme, k čemuž nám slouží lanové centrum, skvělé hřiště nebo hrad s lanovkou. Rádi si promítáme filmy na plátno jako v kině.

Děti lze rozvíjet v celé řadě oblastí, ale vždy se snažíme dodržet zásadu obecnosti. Tedy nechceme děti specializovat, ale naopak je seznamovat s co nejširší škálou lidských zájmů a činností. Aby se sami časem pro některou nadchly a začaly se o ni sami zajímat.

fyzická zdatnost – kladame důraz na fyzickou odolnost dětí (hodně chodíme ven na procházky, na zahradu, pokud možno za každého počasí). Učíme děti chodit pěšky a prohlubujeme v nich např. zásadu „PO SUCHDOLE SE CHODÍ PĚŠKY“.

Polytechnická výchova

Raději získání manuálních  dovedností v dílně, než získat chytrý prst na interaktivní tabuli – na tu si raději počkáme do školy. Navíc obrazovek máme doma dost.
Chceme získat takzv. šikovnost- moderně bychom mohli říci, že se zaměřujeme na Polytechnickou výchovu. Každá třída má malý dílenský mini-ponk nebo i větší dřevěný truhlářský ponk. Dále máme ve školce dvě vybavené dílny.

 

Enviromentální oblast

V každé třídě máme odpadkové koše nejen na tříděný odpad – plasty a papír, ale také na bioodpad, který vynbášíme s paní učitelkami na kompost. Na jaře si pěstujeme rostlinky (např. pažitku, ředkvičky, hrášek …) na svém záhonu (každá třída má svůj) ve skleníku a pak na venkovním vyvýšeném.

Dopravní výchova

V mateřské školce máme dopravní hřiště s plně vybaveným „vozovým parkem“. Učíme se používat ochrané helmy a jezdit podle pravidel silničního provozu.

 

 

Omlouvání dětí

Nepřítomnost dětí omlouváme přes aplikaci LYFLE. Pokud potřebujete nutně mluvit s pedagogem, tak přes telefon 220 920 522 nejpozději do 8:00.

Virtuální prohlídka školky

http://virtualni-skoly.cz/prohlidky/1268/vtour/tour.html

 

 

Slavnosti školky

 • Vánoční besídky pro rodiče
 • Vítání občánků
 • Zahradní slavnost ke dni matek
 • Pasování předškoláků na školáky

Základní organizační struktura MŠ

V naší mateřské škole je 6 tříd:

 •  4 třídy jsou zaměřeny na děti 3 – 5 leté
 •  2 třídy jsou zaměřeny na „předškoláky“ 5 – 7 leté
 •  v nižších třídách jsou děti učeny a vychovávány v základních dovednostech:
 • jako jsou hygienické návyky – mytí rukou … sebeobslužné dovednosti – oblékání a obouvání … školní dovednosti – držení tužky, sociální návky – chování ve skupině, kontakt s druhými dětmi, umět pozdravit, poprosit a poděkovat … psychická odolnost – získat schopnost zůstat sám bez blízkých osob … fyzická zdatnost – získání schopnosti ujít větší vzdálenosti, větší odolnost proti nemocem …
 •  v předškolních třídách jsou děti intenzivně připravovanány na vstup do základní školy
  •  děti z nižších tříd mají základní návyky a jsou „předpřipraveny“ na další činnost
  •  intenzivně rozvíjíme potřebné dovednosti pro vstup do základní školy
   • zrakové vnímání
   • sluchové vnímání
   • vizuomotorika
   • grafomotorika
   • motorika
   • prostorové vnímání
   • časové vnímání
   • předmatematická gramotnost
   • předčtenářská gramotnost
   • logopedická příprava
  •  můžeme se více věnovat „nadstavbovým“ činnostem – výlety do ČR, školka v přírodě, projektové dny
  • prohlubovat jejich znalosti – z dějin naší země, místopisu, tradic, běžných činností …