Ke stažení:

Jak postupovat při odkladu povinné školní docházky dítěte

Jak postupovat při odkladu povinné školní docházky dítěte?

Kdo rozhoduje o odkladu povinné školní docházky vašeho dítěte?

O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel základní školy na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, tedy vás. Pokud vám tedy učitelka v mateřské škole odklad doporučila, je to pouze podnět pro vás, jako rodiče, nikoliv závazná věc.  Je to podnět pro rodiče, aby se nad možností odkladu zamysleli a zvážili návštěvu školského poradenského zařízení, tedy Psychologicko-pedagogické poradny – www.PPP6.cz.

Kdy a kde je třeba podat žádost o odklad?

Žádost o odklad povinné školní docházky je nutné podat nejpozději do konce měsíce dubna. Většina rodičů tak činí přímo v době konání zápisů do 1. ročníku ve vámi vybrané škole nebo mimo zápis.

Co je k žádosti o odklad třeba doložit?

  1. Doporučující posouzení školského poradenského zařízení – Pedagogicko psychologické poradny
  2. Doporučující posouzení odborného lékaře – pediatra

Vzhledem k termínům, popsaným v odstavci výše, je vhodné si zajistit včas návštěvu školského poradenského zařízení i odborného lékaře. Jako odborný lékař je nejčastěji využíván pediatr, kterého dítě navštěvuje. Objednací lhůty v poradnách jsou však většinou o dost delší, např. 2 – 3 měsíce, než u dětských lékařů a je třeba s tím počítat.

Jaká “školská poradenská zařízení” mi dají potřebné vyjádření?

Nejčastěji se jedná o posouzení pedagogicko-psychologické poradny, zkráceně zřejmě znáte PPP. Je možné využít i jiná školská poradenská zařízení, například speciálně pedagogická centra, která jsou určena pro děti s různými speciálními potřebami.

Co se stane, pokud skutečně dojde k odložení povinné školní docházky?

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky v souladu se školským zákonem, současně poučí rodiče o povinnosti dalšího předškolního vzdělávání dítěte. Povinné předškolní vzdělávání se v tomto případě prodlužuje o další školní rok. Povinnosti rodičů zůstávají pro rodiče stejné jako v rámci prvního roku povinné “předškolky”.

Co je dodatečný odklad povinné školní docházky?

Dodatečný odklad se vyřizuje v případě, že nebyl důvod zabývat se tímto v období zápisu, protože dítě se zdálo být na vstup do první třídy zralé, ale nakonec se ukáže, že po nástupu do první třídy je pro dítě zvládání školních povinností nad jeho síly. V tuto dobu lze vyřídit dodatečný odklad školní docházky a to v termínu od 1. září do 31. prosince nejpozději. Způsob vyřizování je odlišný, tím se ale budeme zaobírat v jiném článku.

Znění zákona:

Právní rámec odkladu povinné školní docházky najdeme ve školském zákoně, 561/2004 Sb., § 37: 

  • 37 Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.